O Z N Á M E N I E

O Z N Á M E N I E Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie a Okrskovej volebnej komisie v roku 2022 v obci Ňárad je: obec.narad@gmail.com V Ňárade, 05.08.2022                                                                      ……………………………………                                                                                        Jozef Lukács                                                                                        starosta obce

OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Menovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6 m e n u j e m za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce konané dňa 29. októbra 2022 Gabriela Csókaová Kontakt na zapisovateľku MVK: Obecný úrad Ňárad , Ňárad […]

P o z v á n k a – V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ňárade, ktoré sa bude konať v nedeľu, dňa 27.03.2022 o 09:00 hod. v zasadačke Obecného úradu